Aktuality

Respirátory KN95 a chirurgické roušky

Obecnímu úřadu byly darovány chirurgické roušky a respirátory KN95.

Část roušek a respirátorů bude distribuováno do schránek občanů starších 65 let.

Ostatní si mohou, v případě potřeby, přijít vyzvednou roušky i respirátory na OÚ v úředních hodinách každé úterý (18.00 – 20.00 hod.)

Popelnice na tříděný kovový odpad

Na separačním místě pro tříděný odpad byla umístěna šedá popelnice na kovový odpad.

Prosíme o důsledné třídění odpadů (plasty, sklo, papír, kovy).

Ze správně vytříděných odpadů získává obec zpět finanční prostředky, v opačném případě je obec sankcionována, což vede k narůstajícím nákladům a potažmo k narůstajícím poplatkům pro občany.

 

Na separačním místě udržujte pořádek, zaměstnanci svozové firmy nejsou povinni sbírat pytle a nepořádek okolo kontejnerů. Neodkládejte zde nebezpečné odpady (zářivky, kbelíky od barev),tyto se svážejí specializovanou firmou dvakrát ročně, do té doby si musíte nechat odpady doma a neshromažďovat je na separačním místě.

Tříkrálová sbírka 2021-poděkování

Poděkování finále-Tříkrálová sbírka copy

Poplatek za odvádění vod 2021

POPLATEK ZA ODVÁDĚNÍ A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD 2021

 

 

Na veřejném zasedání OZ 17.1.2021 byla usnesením 21/01/03 zastupitelstva obce stanovena výše poplatku za odvádění a likvidaci odpadních vod pro rok 2021

 

69,44Kč/1m3

 

Odběratel 1 (občané s trvalým pobytem v obci)

1500,-

cena za 1m3/ 41,66

Dotace obce

27,78

Odběratel 2 (majitel objektu určeného k rekreaci bez trvalého pobytu)

2500,-

cena za 1m3/ 69,44 Kč

Dotace obce

0,-

 

Vzhledem k tomu, že v Obci Radenice není množství odváděné odpadové vody měřeno měřidlem, vychází se při stanovení množství vypouštěné odpadní vody z prováděcího právního předpisu, kterým je Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Dle této vyhlášky je stanoveno množství vypouštěné odpadní vody za osobu ve výši 36 m3 za jeden kalendářní rok.