Aktuality

Zákaz volného pohybu osob na území České republiky

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.

 

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

 4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

  1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

  2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

  3. individuální duchovní péče a služby,

  4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

  5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

  6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;

 

II. nařizuje

 1. osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I. písm. a) až i),

 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

 

III. doporučuje

 1. zaměstnavatelům

  1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

  2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

  3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

   b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

   c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

   d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I. písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

   e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven: 1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,

   2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci)

 

Prosíme tímto o dodržování výše uvedených opatření.

COVID - 19 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření

pdfsb0035-2020.pdf

COVID - 19 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy

pdfsb034-20-AK.pdf